Košarica:
0,00 € (0)
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 100 €

Zaščitne maske

Uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih je obvezna in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje. 

UPORABA ZAŠČITNE MASKE IN MEDOSEBNA RAZDALJA:

(1) Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

(2) Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena morajo policisti, inšpektorji, občinski redarji, varnostno osebje, izvršitelji in druge uradne osebe pri opravljanju svojih nalog obvezno uporabljati zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki in v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.

(4) Zaprt javni kraj oziroma prostor iz tega odloka je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni obvezna za: 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno, ko so v matičnemu oddelku, 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda, 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki, 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, 6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, 7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, 8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, 9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, 10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, 11. za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. (3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. V.

RAZKUŽEVANJE ROK IN PREZRAČEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV 13. člen

(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Stran 8352 / Št. 146 / 11. 9. 2021 Uradni list Republike Slovenije

(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor. 

(Vir: Uradni list 146/21)

Več o ponudbi zaščitnih mask pod Zaščita dihala ter razkužil pod https://www.scit-zascitna-oprema.si/dodatki-za-zascito-rok