Košarica:
0,00 € (0)
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 100 €

Nov pravilnik o poklicnih boleznih 2023

Osebna varovalna oprema pri delu z nevarnimi snovmi je obvezna oprema vsakogar. Osebna varovalna oprema zmanjšuje tveganje za zdravje in nastanek poškodb, ki izvirajo iz nevarnosti delovnega mesta. Neuporaba osebne varovalne opreme na pravilen način lahko privede do poklicnih bolezni, do nezgode, okvare zdravja in/ali nastanka poškodb.

Nov pravilnik o poklicnih boleznih (2023) je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati bo začel 25.2.2023, začetek uporabe Pravilnika o poklicnih boleznih pa je 1.5.2023. Z dnem uveljavitve tega pravilnika pa se bo nehal uporabljati Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni. Nov pravilnik določa tudi začetek ugotavljanja poklicnih bolezni, potek postopka za ugotavljanje poklicnih bolezni in seznam poklicnih bolezni.

Nov pravilnik o poklicnih boleznih 2023

Nov pravilnik o poklicnih boleznih določa poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni. Pa tudi pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni ter postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. Pravilnik o poklicnih boleznih se tako uporablja za namen ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Uporablja se tudi za prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec. Nenazadnje pa tudi za spremljanje stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi, kar izvaja država.

Kdaj se bolezen šteje za poklicno bolezen?

Pravilnik v 5. členu določa pogoje za ugotavljanje vzročne zveze. Pri delavcu gre za poklicno bolezen, če je ugotovljena vzročna zveza med boleznijo, ki je na Seznamu poklicnih bolezni (seznam je objavljen na dnu članka) ter delovnimi pogoji delavca. Pri ugotavljanju vzročne zveze se upošteva delovna anamneza delavca, iz katere izhaja, da opravlja ali je opravljal delo v delovnih pogojih, kjer je ali je bila prisotna izpostavljenost vzročnemu dejavniku, ki bi lahko povzročila bolezen.

Začetek ugotavljanja poklicne bolezni

Ugotavljanje poklicne bolezni se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni. Pri pripravi vloge za ugotavljanje poklicne bolezni delavcu na njegovo zahtevo pomaga njegov izbrani osebni zdravnik. Interdisciplinarna skupina strokovnjakov izda obrazloženo ugotovitev v 60 dneh od prejema popolne vloge oz. od poteka roka za dopolnitev vloge. Odločitev, ki jo poda interdisciplinarna skupina strokovnjakov lahko poklicno bolezen potrdi, ovrže ali pa ugotovi, da je podan sum na poklicno bolezen.

Seznam poklicnih bolezni, ki jih določa Pravilnik o poklicnih boleznih 2023

Bolezni, ki jih povzročijo naslednji kemični dejavniki:

100 Akrilonitril

101 Arzen ali njegove spojine

102 Berilij (glucinij) ali njegove spojine

103.01 Ogljikov monoksid

103.02 Ogljikov oksiklorid

104.01 Cianovodikova kislina

104.02 Cianidi in njihove spojine

104.03 Izocianati

105 Kadmij ali njegove spojine

106 Krom ali njegove spojine

107 Živo srebro ali njegove spojine

108 Mangan ali njegove spojine

109.01 Dušikova kislina

109.02 Dušikovi oksidi

109.03 Amoniak

110 Nikelj ali njegove spojine

111 Fosfor ali njegove spojine

112 Svinec ali njegove spojine

113.01 Žveplovi oksidi

113.02 Žveplova kislina

113.03 Ogljikov disulfid

114 Vanadij ali njegove spojine

115.01 Klor

115.02 Brom

115.04 Jod

115.05 Fluor ali njegove spojine

116 Alifatski ali aliciklični ogljikovodiki iz petroletra ali bencina

117 Halogenirani derivati alifatskih ali alicikličnih ogljikovodikov

118 Butil, metil in izopropil alkohol

119 Etilen glikol, dietilen glikol, 1,4-butandiol ter nitrirani derivati glikolov in glicerola

120 Metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, dikloroizopropil eter, gvajakol, metil eter in etil eter etilen glikola

121 Aceton, kloroaceton, bromoaceton, heksafluoroaceton, metil etil keton, metil n-butil keton, metil izobutil

keton, diaceton alkohol, mezitil oksid, 2-metilcikloheksanon

122 Organofosforni estri

123 Organske kisline

124 Formaldehid

125 Alifatski nitrirani derivati

126.01 Benzen ali njegovi homologi (homologi benzena so opredeljeni s formulo CnH2n-6)

126.02 Naftalen ali njegovi homologi (homologi naftalena so opredeljeni s formulo CnH2n-12)

126.03 Vinilbenzen in divinilbenzen

127 Halogenirani derivati aromatskih ogljikovodikov

128.01 Fenoli ali homologi ali njihovi halogenirani derivati

128.02 Naftoli ali homologi ali njihovi halogenirani derivati

128.03 Halogenirani derivati alkilaril oksidov

128.04 Halogenirani derivati alkilaril sulfonatov

128.05 Benzokinoni

129.01 Aromatski amini ali aromatski hidrazini ali njihovi halogenirani, fenolni, nitrificirani, nitrirani ali sulfonirani derivati

129.02 Alifatski amini in njihovi halogenirani derivati

130.01 Nitrirani derivati aromatskih ogljikovodikov

130.02 Nitrirani derivati fenolov ali njihovih homologov

131 Antimon in njegovi derivati

132 Estri dušikove kisline

133 Vodikov sulfid

135 Encefalopatije zaradi organskih topil, ki niso navedena pod drugimi številkami

136 Polinevropatije zaradi organskih topil, ki niso navedena pod drugimi številkami

Kožne bolezni, ki jih povzročijo snovi in dejavniki, ki niso navedeni pod drugimi številkami

201 Kožne bolezni in kožni raki, ki jih povzročijo:

201.01 Saje

201.03 Katran

201.02 Bitumen

201.04 Smola

201.05 Antracen ali njegove spojine

201.06 Mineralna in druga olja

201.07 Surov parafin

201.08 Karbazol ali njegove spojine

201.09 Stranski proizvodi destilacije premoga

202 Poklicne kožne bolezni, ki jih povzročijo znanstveno priznane alergene ali dražilne snovi, ki niso navedene pod drugimi številkami

Bolezni, ki jih povzroči vdihavanje snovi in dejavnikov, ki niso navedeni pod drugimi številkami

301 Bolezni dihal in raki

301.11 Silikoza

301.12 Silikoza v kombinaciji s pljučno tuberkulozo

301.21 Azbestoza

301.22 Mezoteliom po vdihavanju azbestnega prahu

301.31 Pnevmokonioze, ki jih povzroči prah silikatov

302 Zapleti zaradi azbesta v obliki bronhialnega raka

303 Bronhopulmonalne bolezni, ki jih povzroči prah iz sintranih kovin

304.01 Ekstrinzični alergijski alveolitis

304.02 Bolezni pljuč, ki jih povzroči vdihavanje prahu in vlaken iz bombaža, lanu, konoplje, jute, sisala in sladkornega trsa

304.04 Bolezni dihal, ki jih povzroči vdihavanje kobaltovega, kositrnega, barijevega in grafitnega prahu

304.05 Sideroza

305.01 Rakova obolenja zgornjih dihal, ki jih povzroči lesni prah

304.06 Alergijske astme, ki jih povzroči vdihavanje snovi, za katere se dosledno priznava, da povzročajo

alergije, in so neločljivo povezane z vrsto dela

304.07 Alergijski rinitis, ki ga povzroči vdihavanje snovi, za katere se dosledno priznava, da povzročajo alergije, in ki je neločljivo povezan z vrsto dela

306 Fibroze plevre z oteženim dihanjem, ki jih povzroči azbest

307 Kronični obstruktivni bronhitis ali emfizem pri rudarjih, ki delajo v podzemnih premogovnikih

308 Pljučni rak po vdihavanju azbestnega prahu

309 Bronhopulmonalne bolezni, ki jih povzroči prah ali pare iz aluminija ali njegovih spojin

310 Bronhopulmonalne bolezni, ki jih povzroči prah iz bazične žlindre

Nalezljive in parazitske bolezni

401 Nalezljive ali parazitske bolezni, ki se na človeka prenašajo z živali ali ostanki živali

402 Tetanus

403 Bruceloza

404 Virusni hepatitis

405 Tuberkuloza

406 Amebiaza

407 Druge nalezljive bolezni, ki jih povzroči delo na področju preprečevanja bolezni, v zdravstvu, pri pomoči doma ali v drugih primerljivih dejavnostih, pri katerih je bilo dokazano tveganje okužbe

408 COVID-19, ki ga povzroči delo na področju preprečevanja bolezni, v zdravstvu in socialnem varstvu ter pri pomoči doma ali v pandemičnih razmerah v sektorjih, v katerih pride do izbruha pri dejavnostih, pri katerih je bilo dokazano tveganje okužbe

Bolezni, ki jih povzročijo naslednji fizikalni dejavniki

502.01 Katarakte, ki jih povzroči toplotno sevanje

502.02 Bolezni očesne mrežnice po izpostavljenosti ultravijoličnemu sevanju

503 Naglušnost ali gluhost zaradi hrupa

504 Bolezni, ki jih povzroči atmosferska kompresija ali dekompresija

505.01 Osteoartikularne bolezni rok in zapestij, ki jih povzročijo mehanske vibracije

505.02 Angionevrotične bolezni, ki jih povzročijo mehanske vibracije

506.10 Bolezni obsklepnih burz zaradi pritiska

506.11 Prepatelarni in subpatelarni burzitis

506.12 Olekranonski burzitis

506.13 Ramenski burzitis

506.21 Bolezni, ki so posledica preobremenjenosti kitnih ovojnic

506.22 Bolezni, ki so posledica preobremenjenosti peritendineuma

506.23 Bolezni, ki so posledica preobremenjenosti prirastišč mišic in kit

506.30 Lezije meniskusa po dolgotrajnem delu v klečečem ali čepečem položaju

506.40 Paraliza živcev zaradi pritiska

506.45 Sindrom karpalnega kanala

507 Rudarski nistagmus

508 Bolezni, ki jih povzroči ionizirajoče sevanj